26. OSPŻiA - KOLOSY (za rok) 2023: ZASADY UDZIAŁU

Ilość wyświetleń: 15015 - Dodano: piątek, 08 grudnia 2023 18:30

26. OSPŻiA - KOLOSY (za rok) 2023: ZASADY UDZIAŁU

Zapraszamy do aktywnego udziału w 26. Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów (22-24 marca 2024). Poniżej zasady udziału i zaktualizowane formularze, na których możecie zgłaszać swoje wyprawy (w kategoriach: Podróże, Żeglarstwo, Wyczyn) lub rekomendować cudze wyprawy (w kategoriach: Alpinizm, Ekslploracja Jaskiń) do Kolosów. Zapraszamy także do udziału w Fotoplastykonie


 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. 26. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, zwane dalej IMPREZĄ, odbędą się w dniach 22-24 marca 2024 roku w GdyniOrganizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu w przypadku obowiązywania zakazu organizacji imprez masowych. Priorytetem jest organizacja imprezy z udziałem publiczności.

2. IMPREZA jest wydarzeniem niekomercyjnym którego celem jest popularyzacja polskiej działalności eksploracyjnej i integracja środowiska podróżniczego. Każdy prelegent, poprzez przygotowanie wystąpienia, wnosi do IMPREZY własny wkład.

3. Jedynymi, równoprawnymi organizatorami 26. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, zwanymi dalej ORGANIZATORAMI IMPREZY, są: Miasto GDYNIA i Agencja MART.

4. Warunkiem udziału w IMPREZIE w charakterze aktywnego uczestnika (prelegenta), jest otrzymanie zaproszenia od ORGANIZATORÓW IMPREZY. Sam fakt wysłania zgłoszenia lub formularza nie jest równoznaczny z udziałem w IMPREZIE w charakterze prelegenta.

5. ORGANIZATORZY IMPREZY zapraszają uczestników w oparciu o decyzje pojęte przez: członków obu Kapituł i Rady Kolosów (Super Kolos, Kolosy, Nagroda im. Andrzeja Zawady, Nagroda Wiecznie Młodzi), jury konkursu FotoGlob, jury Nagrody im. Macieja Kuczyńskiego i organizatora Kolosów (Fotoplastykon).

6. Zgłoszenia są rozpatrywane rozłącznie. Jedna osoba lub zespół może zgłosić się do obu nagród (np. do Nagrody Kolosy i do Nagrody im. Andrzeja Zawady), konkursu FotoGlob i Fotoplastykonu, jednak nie jest możliwa pozytywna decyzja co do nagród i do Fotoplastykonu. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia do nagród. Jeśli zostaną ono rozpatrzone negatywnie, wówczas Organizator Kolosów rozpatrzy zgłoszenie do Fotoplastykonu.

7. Osoby (zespoły) zakwalifikowane do dwóch nagród, tj. do Nagrody Kolosy i Nagrody im. Andrzeja Zawady lub Nagrody Wiecznie Młodzi, zostaną poproszone przez ORGANIZATORÓW IMPREZY o wygłoszenie tylko jednej prelekcji przed publicznością. Prelekcja powinna dotyczyć wyprawy, która jest wymieniona w formularzu „Informacja o wyprawie”. Dodatkowo kandydaci do Nagrody im. Andrzeja Zawady lub Nagrody Wiecznie Młodzi zostaną poproszeni o przedstawianie 5 minutowej prezentacji zgłoszonego do nagród-grantów projektu Kapitule Kolosów.

8. Organizator Kolosów zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w IMPREZIE prelegentów którzy nie nadeślą zgłoszenia w wyznaczonym terminie a także uczestników wypraw nominowanych bezpośrednio przez Kapitułę i Radę Kolosów.

9. Za program IMPREZY oraz za przebieg konkursu FotoGlob i konkursu na najlepszy podróżniczy debiut książkowy odpowiada Agencja MART.II. ZGŁASZANIE WYPRAW (PRZEDSIĘWZIĘĆ) DO NAGRODY KOLOSY (za rok) 2023

CZYM SĄ KOLOSY?

1. Jedynym ORGANIZATOREM NAGRODY KOLOSY jest Agencja MART. Projekt Kolosów jest projektem autorskim i podlega ochronie prawnej. Prawnej ochronie podlega także znak słowno-graficzny "Kolosy nagrody za dokonania roku Podróże, Żeglarstwo, Alpinizm, Eksploracja

2. Aby zgłosić wyprawę (przedsięwzięcie) do Nagrody KOLOSY 2023 w jednej z trzech kategorii – PODRÓŻE, ŻEGLARSTWO, WYCZYN ROKU - należy wypełnić i podpisać formularz >>> INFORMACJA O WYPRAWIE, a następnie przesłać go na adres ORGANIZATORA NAGRODY KOLOSY (Agencja MART, skr. poczt. 24, 31- 420 Kraków 73) nie później niż do 31 stycznia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego) – zarówno w postaci podpisanego wydruku jak i w formie elektronicznej (na adres: kapitula(małpa)kolosy.org).

3. Podpisem złożonym na formularzu INFORMACJA O WYPRAWIE osoba zgłaszająca zaświadcza, że przebieg wyprawy (przedsięwzięcia) podany w zgłoszeniu jest zgodny z prawdą.

4. Kandydatów do Nagrody KOLOSY w kategoriach: ALPINIZM i EKSPLORACJA JASKIŃ nominują wspólnie Kapituła i Rada Kolosów na podstawie zebranych opinii i otrzymanych REKOMENDACJI. W tych kategoriach nie ma formalnych zgłoszeń, jednak jurorzy będą brali pod uwagę pisemne REKOMENDACJE oraz szczegółowe raporty z przebiegu wypraw. W kategorii ALPINIZM promowane będą wejścia w stylu sportowym, nowymi drogami, w terenie trudno dostępnym, bez korzystania z dodatkowego tlenu. Formularz REKOMENDACJA (od organizacji środowiskowej, prasy branżowej lub osoby cieszącej się autorytetem w środowisku) jest do pobrania TU >>>

5. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2023 można zgłaszać wyprawy (przedsięwzięcia) zrealizowane w całości w roku 2023 lub rozpoczęte wcześniej, ale ukończone w 2023 roku.

6. W wyjątkowych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania do Nagrody KOLOSY 2023 również wypraw (przedsięwzięć) rozpoczętych w roku 2023 (lub wcześniej), ale ukończonych w okresie od stycznia 2024 do dnia rozpoczęcia IMPREZY.

7. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2023 nie mogą kandydować przedsięwzięcia zrealizowane w ramach oficjalnych zawodów sportowych, np. regat, wyścigów, maratonów.

8. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2023 w kategorii ŻEGLARSTWO mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie przedsięwzięcia żeglarskie (sportowe, rekreacyjne i naukowe) zrealizowane na jachtach w przedziale wielkościowym od 5 m do 24 m, własnych lub czarterowanych przez załogę w systemie bare boat, tj. bez załogi zawodowej.

9. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2023 w kategorii WYCZYN zostaną zakwalifikowane dokonania zakończone konkretnym wynikiem, poszerzające granice ludzkich możliwości, a przy tym niepozbawione aspektów podróżniczych i eksploracyjnych. Do nagrody w kategorii Wyczyn zaliczane są także przedsięwzięcia, które ze względów regulaminowych nie mogą być przyjęte do innych kategorii a mają charakter rekordu, np. pierwsze zjazdy, szybkie i sezonowo liczne wejścia, płynięcia pod prąd, przeloty, nurkowania.

10. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Kapituła i Rada Kolosów wybiorą te wyprawy (przedsięwzięcia), które zostaną zakwalifikowane do Nagrody KOLOSY (za rok) 2023. Następnie Organizator zwróci się do kandydatów z prośbą o przygotowanie pokazu/filmu i publiczne zaprezentowanie go w trakcie IMPREZY na dużej sali w hali Gdynia Arena.

11. Nieprzygotowanie pokazu przez kandydata lub niemożność jego prezentacji w trakcie IMPREZY może być powodem odrzucenia danej kandydatury przez Organizatorów.

12. Uczestnicy zgłoszonych wypraw, które nie zostaną zakwalifikowane do Nagrody KOLOSY, mogą zostać zaproszeni przez Organizatora do udziału w FOTOPLASTYKONIE, jeśli w zgłoszeniu zaznaczą taką zgodę.III. PRZYZNAWANIE NAGRÓD KOLOSY (za rok) 2023

1. KOLOSY to honorowe nagrody za dokonania roku, przyznawane za wybitne dokonania eksploracyjne w pięciu równorzędnych kategoriach: ALPINIZM, EKSPLORACJA JASKIŃ, PODRÓŻE, ŻEGLARSTWO, WYCZYN.

2. KOLOSY przyznaje KAPITUŁA KOLOSÓW w porozumieniu z RADĄ KOLOSÓW.

3. SUPER KOLOS to honorowa nagroda za całokształt osiągnięć lub za wybitne dokonanie zespołowe w jego rocznicę.

4. SUPER KOLOSA przyznaje KAPITUŁA KOLOSÓW wraz z HONOROWĄ KAPITUŁĄ KOLOSÓW. Co roku przyznawany jest jeden SUPER KOLOS.

5. KAPITUŁA KOLOSÓW jest stałym gremium, niezależnym od Organizatora. Tworzą ją osoby posiadające ustalony autorytet w środowisku eksploracyjnym oraz pomysłodawca Kolosów.

6. HONOROWA KAPITUŁA KOLOSÓW składa się z wybitnych przedstawicieli środowiska eksploracyjnego związanego z Kolosami m.in. z laureatów Super Kolosów. Honorową Kapitułę powołuje Organizator w uzgodnieniu z Kapitułą

7. RADA KOLOSÓW to gremium powoływane corocznie przez Organizatora w porozumieniu z KAPITUŁĄ KOLOSÓW spośród doświadczonych podróżników, laureatów Kolosów z lat poprzednich oraz dziennikarzy specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach.

8. KAPITUŁA KOLOSÓW, w porozumieniu z RADĄ KOLOSÓW, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagród KOLOSY (za rok) 2023 podczas posiedzenia odbywającego się w Gdyni, w trakcie trwania IMPREZY, analizując walory poszczególnych wypraw (przedsięwzięć) na podstawie informacji zawartych w nadesłanych przez kandydatów zgłoszeniach (FORMULARZ INFORMACJA O WYPRAWIE) i w prezentacji, kierując się własną oceną i doświadczeniem oraz opinią poszczególnych środowisk.

9. W swojej ocenie KAPITUŁA i RADA KOLOSÓW w sposób szczególny biorą pod uwagę następujące kryteria:

a) kryterium skali osiągnięcia
b) kryterium odkrywczości i pierwszeństwa
c) kryterium wytrwałości i odwagi
d) kryterium samodzielności

10. Sposób i atrakcyjność relacji z wyprawy (przedsięwzięcia) w trakcie pokazu dla publiczności podczas IMPREZY nie decydują o ocenie walorów samego osiągnięcia dokonywanej przez KAPITUŁĘ I RADĘ KOLOSÓW dla potrzeb przyznania Nagrody KOLOSY (za rok) 2023.

11. W każdej z pięciu kategorii Nagrody KOLOSY (za rok) 2023 - ALPINIZM, EKSPLORACJA JASKIŃ, PODRÓŻE, ŻEGLARSTWO, WYCZYN – KAPITUŁA KOLOSÓW przyznaje jednego KOLOSA oraz jedno, dwa lub trzy WYRÓŻNIENIA.

12. W uzasadnionych przypadkach KAPITUŁA KOLOSÓW może nie przyznać KOLOSA w jednej lub więcej kategoriach. Jeśli tak się stanie, w kategorii/-ach, w których nie został przyznany KOLOS, KAPITUŁA może przyznać jedno, dwa, trzy lub cztery WYRÓŻNIENIA.

13. Organizator Kolosów w porozumieniu z KAPITUŁĄ może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród, np. Nagrody Specjalnej Kolosów.

14. Publiczne ogłoszenie werdyktu obu KAPITUŁ i RADY KOLOSÓW odbędzie się podczas dwóch uroczystych finałów w hali Gdynia Arena. Pierwszy z nich (kategorie: Alpinizm, Eksploracja Jaskiń, Żeglarstwo) odbędzie się w sobotę 23 marca 2024 roku w godzinach wieczornych, drugi (kategorie: Podróże, Wyczyn, także Super Kolos) w niedzielę 24 marca 2024 roku, ostatniego dnia trwania IMPREZY. Organizator dopuszcza organizację jednego wspólnego finału.

 


IV. NAGRODA IM. ANDRZEJA ZAWADY i NAGRODA WIECZNIE MŁODZI IM. ALEKSANDRA DOBY

Uwaga zmiana!  UM Gdynia przyjmuje zgłoszenia do nagród finansowych do dnia 18 lutego 2024 r.

1. Fundatorem i organizatorem Nagrody im. Andrzeja Zawady i Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby jest Gmina Miasta Gdyni.

2. Wyboru laureatów powyższych Nagród dokonuje Kapituła Kolosów oraz Fundator Nagrody.

3. Pełne informacje o tych nagrodach są dostępne na stronie GDYNIA.PL

Regulaminy i formularze:
>>> NAGRODA WIECZNIE MŁODZI IM. ALEKSANDRA DOBY
>>> NAGRODA IM. ANDRZEJA ZAWADY

4. Zgłoszenie projektu wyprawy do NAGRODY IM. ANDRZEJA ZAWADY lub NAGRODY WIECZNIE MŁODZI IM. ALEKSANDRA DOBY nie wpływa na możliwość zgłoszenia zrealizowanej wyprawy (przedsięwzięcia) do NAGRODY KOLOSY (za rok) 2023 przez tę samą osobę.

 


V. KONKURS NA NAJLEPSZY PODRÓŻNICZY DEBIUT KSIĄŻKOWY ROKU O NAGRODĘ IM. MACIEJA KUCZYŃSKIEGO

1. Celem KONKURSU jest promocja literatury podróżniczej, w szczególności wspieranie autorek i autorów debiutujących w tej dziedzinie.
2. Patronem KONKURSU jest Maciej Kuczyński, zmarły w 2019 roku wybitny badacz, odkrywca i pisarz, wieloletni członek Kapituły Kolosów.

>>> REGULAMIN KONKURSU
>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO NAGRODY IM. MACIEJA KUCZYŃSKIEGO

 


VI. ZGŁOSZENIA DO FOTOPLASTYKONU

1. Osoby, które z wyboru lub ze względów regulaminowych nie zamierzają ubiegać się o zakwalifikowanie ich wyprawy (przedsięwzięcia) do Nagrody KOLOSY (za rok) 2023, mogą zgłosić chęć zaprezentowania pokazu/filmu w ramach FOTOPLASTYKONU.

2. Zgłoszenie do udziału w FOTOPLASTYKONIE odbywa się poprzez przesłanie pocztą podpisanego >>> FORMULARZA ZGŁOSZENIA na adres Organizatora (Agencja MART, skr. poczt. 24, 31- 420 Kraków 73) w terminie nie później niż do 31 stycznia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego) a także równolegle, w postaci plik tekstowego, na adres: biuro(małpa)kolosy.pl.

3. Organizator poprosi autorów wybranych zgłoszeń o przygotowanie pokazu/filmu i zaprezentowanie go podczas IMPREZY.

4. Inaczej niż w przypadku zgłoszeń do Nagrody KOLOSY (za rok) 2023, istotnym kryterium oceny i wyboru zgłoszeń do FOTOPLASTYKONU będzie jakość przekazu i potencjalna atrakcyjność relacji dla publiczności.

5. Do FOTOPLASTYKONU można zgłaszać wyprawy (przedsięwzięcia), bez względu na to, kiedy zakończyła się ich realizacja (nie musi to być rok 2023).

6. Wyprawy (przedsięwzięcia) prezentowane w ramach FOTOPLASTYKONU nie podlegają ocenie KAPITUŁY KOLOSÓW i nie kandydują do Nagrody KOLOSY (za rok) 2023.

7. Pokazy w ramach FOTOPLASTYKONU odbywają się w hali Gdynia Arena.

 


VII. KONKURS FOTOGRAFICZNY FOTOGLOB

1. W trakcie trwania IMPREZY w hali Gdynia Arena zostanie zaprezentowana wystawa najlepszych prac nadesłanych na konkurs fotograficzny FOTOGLOB.

2. Konkurs FOTOGLOB ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda osoba pełnoletnia bez względu na to, czy uczestniczy w IMPREZIE w innym charakterze.

3. Jury konkursu FOTOGLOB wybierze z prezentowanych na wystawie fotografii jedną i przyzna jej autorowi lub autorce Grand Prix oraz nagrody rzeczowe.

>>> REGULAMIN I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGLOB
>>> ZGŁOSZENIE DO KONKURSU FOTOGLOB

Uprzedzając ewentualne wątpliwości co do dopuszczalnego stopnia ingerencji autorów w zgłaszane prace (wymóg, że zdjęcie ma być "nieprzetworzone cyfrowo"), wyjaśniamy: 

Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach podobnych do uzyskiwanych w ciemni fotograficznej, tj. rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, kadrowaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, kolaż, manipulacja cyfrowa) są̨ niedopuszczalne.

 


VIII. POZOSTAŁE NAGRODY

1. Spośród wypraw (przedsięwzięć) prezentowanych w trakcie IMPREZY swojego laureata wybierze RADA DZIENNIKARZY, niezależne od Organizatora, KAPITUŁY i RADY KOLOSÓW gremium złożone z akredytowanych dziennikarzy zajmujących się tematyką podróżniczo-eksploracyjną.

2. RADA DZIENNIKARZY przyzna NAGRODĘ DZIENNIKARZY.

3. Swoich laureatów wybierze również publiczność IMPREZY, głosując w jej trakcie za pomocą kuponów.

4. Publiczność IMPREZY przyzna NAGRODY PUBLICZNOŚCI:

a) NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI dla najlepszej prezentacji; ocenie podlegają zarówno pokazy wypraw kandydujących do Nagrody KOLOSY (za rok) 2023 jak i prezentacje odbywające się w ramach Fotoplastykonu w hali Gdynia Arena.
b) NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI dla najlepszego zdjęcia wystawy FOTOGLOB.

 

IX. WSKAZÓWKI DLA PRELEGENTÓW

1. Czas przyznany przez Organizatora poszczególnym prelegentom na zaprezentowanie wyprawy podczas IMPREZY może się nieznacznie różnić, jednak zazwyczaj jest to 30 minut dla wypraw kandydujących do Nagrody KOLOSY oraz 20-30 minut dla przedsięwzięć pokazywanych w ramach FOTOPLASTYKONU w Hali Gdynia Arena.

2. Prelegenci powinni pamiętać, że prezentują swoje dokonania szerokiej publiczności, a co za tym idzie, dostosować do tego swój przekaz w taki sposób, by był on zrozumiały nie tylko dla osób specjalizujących się w danej dziedzinie.

3. Osoby wysyłające zgłoszenie do Nagrody KOLOSY (za rok) 2023 i/lub FOTOPLASTYKONU nie muszą dołączać do niego ostatecznej wersji prezentacji, którą zamierzają przedstawić – w przypadku, gdy zostaną zakwalifikowane – podczas IMPREZY. Organizator zachęca jednak, by do zgłoszenia dołączać przynajmniej wersję roboczą.

4. Ostateczną wersję prezentacji należy dostarczyć najpóźniej na dwie godziny przed wyznaczonym terminem pokazu do Biura Organizatora w Hali Gdynia Arena w trakcie IMPREZY oraz do stanowiska obsługi technicznej w miejscu, gdzie prezentacja ma być pokazywana (w hali Gdynia Arena).

5. Ostateczna wersja prezentacji musi zostać dostarczona przez prelegentów na dowolnym nośniku zewnętrznym (pamięci USB, dysku przenośnym, płycie CD/DVD) umożliwiającym zgranie jej na dysk komputera obsługiwanego przez osoby odpowiadające za techniczną jakość prezentacji w trakcie IMPREZY.

6. Organizator prosi, by prelegenci dysponowali również aplikacją umożliwiającą odtworzenie pokazu (w szczególności dotyczy to prezentacji wykonanych za pomocą rzadko stosowanego oprogramowania).

7. Osoby odpowiadające za obsługę techniczną zgrywają plik/pliki z prezentacją danego prelegenta na czas pokazu, a po jego zakończeniu, na życzenie prelegenta, usuwają go/je z dysku.

8. Nie ma możliwości, by w trakcie IMPREZY prelegenci dokonywali pokazu bezpośrednio z własnego komputera.

9. Natywna rozdzielczość projektora to:

a) full HD w przypadku dużej sali w hali Gdynia Arena
b) full HD w przypadku sali seminaryjnej w hali Gdynia Arena

Organizator prosi o nieprzygotowywanie prezentacji poniżej ani powyżej tych rozdzielczości.


X. PRAWA AUTORSKIE

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w IMPREZIE w charakterze uczestników (prelegentów) wyrażają zgodę na bezpłatne przekazanie Organizatorom licencji niewyłącznej na wykorzystywanie dostarczonych utworów (tekstów, fotografii i/lub fragmentów nagrań wideo w formie analogowej i/lub cyfrowej).

2. Na podstawie tej licencji organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania ww. utworów w przyszłości i powielania ich w materiałach drukowanych, nośnikach elektronicznych, na stronach internetowych oraz przekazywania ich w celach promocyjnych i informacyjnych do wykorzystywania w środkach masowego przekazu (w szczególności w prasie drukowanej, radiu, telewizji i serwisach internetowych) i wydawnictwach zwartych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim.

3. Przekazanie licencji Organizatorom w żaden sposób nie ogranicza swobody Zgłaszającego do korzystania z przynależnych mu autorskich praw majątkowych do ww. utworów wobec innych podmiotów (osób lub instytucji), które ewentualnie upoważni on do korzystania z nich na dowolnych zasadach i polach eksploatacji.

4. Organizatorzy, dla celów archiwizacyjnych, dokonują zapisu prelekcji z dużej sali Gdynia Areny.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystywania fragmentów tych nagrań w relacjach na stronach kolosy.pl, kolosy.org oraz gdynia.pl bez konieczności uzgadniania tego każdorazowo z prelegentem.

6. Organizatorzy dopuszczają możliwość przeprowadzenia transmisji online pokazów z dużej sali obiektu Gdynia Arena do Internetu. Zgoda prelegenta/ów na transmisję jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku.

7. Wykorzystanie pełnego zapisu pokazu wykonanego podczas IMPREZY i publiczne jego odtworzenie na potrzeby innych imprez organizowanych przez Organizatora jest możliwe tylko za zgodą autora prezentacji.

8. W przypadku komercyjnego wykorzystania zapisanego podczas IMPREZY pokazu Organizator zapłaci autorowi prezentacji uzgodnione honorarium.

9. Organizatorzy nie zwracają materiałów dostarczonych w zgłoszeniach.

10. Szczegółowe informacje o prawach, a także stosowne zgody znajdują się w formularzach zgłoszeniowych.

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych uczestników IMPREZY odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administratorami danych osobowych są ORGANIZATORZY IMPREZY. Szczegółowe informacje dla osoby fizycznej, od której organizatorzy imprezy pozyskają dane osobowe są dostępne w załącznikach do formularzach zgłoszeniowych.

 

XII. UWAGI KOŃCOWE

1. Pokazy w trakcie IMPREZY będą się odbywały w:

a) dużej sali w hali Gdynia Arena (pojemność: 4000 widzów)
b) w sali seminaryjnej w hali Gdynia Arena (pojemność: 120 widzów)

3. Poprzez wybór miejsca prezentacji oraz pory pokazu Organizator może preferować materiały przygotowane przez prelegentów specjalnie na IMPREZĘ i niepokazywane wcześniej publicznie.

4. To, czy relacja z danej wyprawy była uprzednio prezentowana publicznie nie ma natomiast wpływu na jej ocenę przez KAPITUŁĘ i RADĘ KOLOSÓW.

5. Organizatorzy zapewniają nocleg prelegentom nominowanym do Nagrody KOLOSY.

6. Decyzje podejmowane przez Organizatorów imprezy, KAPITUŁĘ i RADĘ KOLOSÓW, a także JURY KONKURSU FOTOGLOB są ostateczne i nie podlegają reklamacji i/lub zaskarżaniu.

7. Wszystkie sugestie, uwagi i wątpliwości związane z zasadami udziału w IMPREZIE prosimy kierować na adres Biura Organizacyjnego: biuro(małpa)kolosy.pl

Dodatkowy mail na wypadek przeciążenia serweru poczty:  kolosy.pl(at)gmail.com

 

NAJCZĘŚCIEJ SZUKANE FORMULARZE I LINKI:

>> Formularz zgłoszenia wyprawy do Kolosów (za rok) 2023

>> Formularz rekomendacji wyprawy do Kolosów (za rok) 2023

>> Formularz zgłoszenia do Fotoplastykonu

>> Karta zgłoszenia do konkursu FotoGlob

>> Formularz zgłoszeniowy do Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby

>> Formularz zgłoszeniowy do Nagrody im. Andrzeja Zawady

>> Formularz zgłoszenia do Nagrody im. Macieja Kuczyńskiego

 

ins d