win 2020

XX OSPŻiA - KOLOSY (za rok) 2017: ZASADY UDZIAŁU

Ilość wyświetleń: 5419 - Dodano: środa, 13 grudnia 2017 14:33

XX OSPŻiA - KOLOSY (za rok) 2017: ZASADY UDZIAŁU

XX Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów - KOLOSY (za rok) 2017

ZASADY UDZIAŁU

---------------------------------------------------------------------------------

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KOLOSÓW (za rok) 2017 - INFORMACJA O WYPRAWIE
>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KOLOSÓW (za rok) 2017 - REKOMENDACJA
>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO FOTOPLASTYKONU W RAMACH XX OSPŻiA

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. XX Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów – KOLOSY (za rok) 2017 odbędą się w dniach 9-11 marca 2018 roku w Gdyni.

2. Jedynymi, równoprawnymi, organizatorami XX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów są: Miasto GDYNIA i Agencja MART.

3. Jedynym organizatorem Nagrody KOLOSY oraz właścicielem marki Kolosy jest Agencja MART.

4. Organizatorem NAGRODY IM. ANDRZEJA ZAWADY i NAGRODY WIECZNIE MŁODZI jest Miasto GDYNIA.

5. Warunkiem udziału w XX OSPŻiA – KOLOSACH (za rok) 2017, zwanych dalej IMPREZĄ, w charakterze uczestnika (prelegenta) jest pozytywna weryfikacja zgłoszenia/zgłoszeń danej osoby lub osób dokonywana przez Organizatorów.

6. Organizatorzy, korzystając z opinii członków Kapituły i Rady Kolosów oraz jury konkursu FotoGlob, weryfikują następujące zgłoszenia:

a) zgłoszenia wypraw (przedsięwzięć) do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017
b) zgłoszenia projektów wypraw (przedsięwzięć) do Nagrody im. Andrzeja Zawady
c) zgłoszenia projektów wypraw (przedsięwzięć) do Nagrody Wiecznie Młodzi
d) zgłoszenia pokazów i/lub filmów do Fotoplastykonu
e) zgłoszenia zdjęć na wystawę FotoGlob

7. Zgłoszenia są rozpatrywane rozłącznie. Jedna osoba może zgłosić się i zostać zakwalifikowana do udziału w każdej z ww. części składowych IMPREZY. Jedyne ograniczenia dotyczą wieku kandydatów zgłaszających się do Nagrody im. Andrzeja Zawady lub Nagrody Wiecznie Młodzi.

8. W przypadku osób, które zgłoszą się (z różnymi projektami) zarówno do Nagrody KOLOSY jak i do Fotoplastykonu, w pierwszej kolejności będzie rozpatrywane zgłoszenie do Nagrody KOLOSY. Jeśli zostanie ono rozpatrzone negatywnie, wówczas Organizator rozpatrzy zgłoszenie do Fotoplastykonu.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproszenia do udziału w IMPREZIE w charakterze uczestników (prelegentów) również osób, które nie nadeślą zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

10. Za program IMPREZY oraz wystawę FotoGlob odpowiada Agencja MART.

 

II. ZGŁASZANIE WYPRAW (PRZEDSIĘWZIĘĆ) DO NAGRODY KOLOSY (za rok) 2017

>>> CZYM SĄ KOLOSY?

1. By zgłosić wyprawę (przedsięwzięcie) do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017 w jednej z pięciu kategorii – ALPINIZM, EKSPLORACJA JASKIŃ, PODRÓŻE, ŻEGLARSTWO, WYCZYN ROKU - należy wypełnić i podpisać FORMULARZ INFORMACJA O WYPRAWIE (>>> doc), a następnie przesłać go na adres Organizatora (Agencja MART, Kapituła Kolosów, skr. poczt. 24, 31-420 Kraków 73) nie później niż do 22 stycznia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) – zarówno w postaci podpisanego wydruku jak i w formie elektronicznej (na adres: ).

2. Podpisem złożonym na formularzu osoba zgłaszająca zaświadcza, że przebieg wyprawy (przedsięwzięcia) podany w zgłoszeniu jest zgodny z prawdą.

3. Do zgłoszenia można, ale nie jest to warunek konieczny, dołączyć REKOMENDACJĘ (>>> doc) osoby lub instytucji cieszącej się autorytetem w środowisku podróżniczym.

4. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017 można zgłaszać wyprawy (przedsięwzięcia) zrealizowane w całości w roku 2017 lub rozpoczęte wcześniej, ale w roku 2017 ukończone.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017 również wypraw (przedsięwzięć) rozpoczętych w roku 2017 (lub wcześniej) i ukończonych w okresie od stycznia 2018 do dnia rozpoczęcia IMPREZY.

6. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017 nie mogą kandydować przedsięwzięcia zrealizowane w ramach oficjalnych zawodów sportowych, np. regat, wyścigów, maratonów.

7. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017 w kategorii ŻEGLARSTWO mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie przedsięwzięcia żeglarskie (sportowe, rekreacyjne i naukowe) zrealizowane na jachtach w przedziale wielkościowym od 5 m do 24 m, własnych lub czarterowanych przez załogę w systemie bare boat, tj. bez załogi zawodowej.

8. Do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017 w kategorii WYCZYN ROKU zostaną zakwalifikowane dokonania zakończone konkretnym wynikiem, przekraczające zakres pozostałych czterech kategorii oraz poszerzające granice ludzkich możliwości, a przy tym niepozbawione aspektów podróżniczych i eksploracyjnych.

9. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Kapituła i Rada Kolosów wybiorą te wyprawy (przedsięwzięcia), które zostaną zakwalifikowane do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017. Następnie Organizator zwróci się do kandydatów z prośbą o przygotowanie pokazu/filmu i publiczne zaprezentowanie go w trakcie IMPREZY na dużej sali w hali Gdynia Arena.

10. Nieprzygotowanie pokazu przez kandydata lub niemożność jego prezentacji w trakcie IMPREZY może być powodem odrzucenia danej kandydatury przez Organizatorów.

11. Uczestnicy zgłoszonych wypraw, które nie zostaną zakwalifikowane do Nagrody KOLOSY, mogą zostać zaproszeni przez Organizatora do udziału w FOTOPLASTYKONIE.

 

III. PRZYZNAWANIE NAGRÓD KOLOSY (za rok) 2017

1. KOLOSY (za rok) 2017 to honorowe nagrody za dokonania roku, przyznawane w pięciu równorzędnych kategoriach: ALPINIZM, EKSPLORACJA JASKIŃ, PODRÓŻE, ŻEGLARSTWO, WYCZYN ROKU.

2. KOLOSY (za rok) 2017 przyznaje KAPITUŁA KOLOSÓW w porozumieniu z RADĄ KOLOSÓW.

3. SUPER KOLOS to honorowa nagroda za całokształt osiągnięć lub za wybitne dokonanie zespołowe w jego rocznicę.

4. SUPER KOLOSA przyznaje KAPITUŁA KOLOSÓW wraz z HONOROWĄ KAPITUŁĄ KOLOSÓW. Co roku przyznawany jest jeden SUPER KOLOS.

5. KAPITUŁA KOLOSÓW jest stałym gremium, niezależnym od Organizatora. Tworzą ją osoby posiadające ustalony autorytet w środowisku eksploracyjnym oraz pomysłodawca Kolosów.

HONOROWA KAPITUŁA KOLOSÓW składa sie z wybitnych przedstawicieli środowiska eksploracyjnego związanego z Kolosami m.in. z laureatów Super Kolosów. Honorową Kapitułę powołuje Organizator w uzgodnieniu z Kapitułą

6. RADA KOLOSÓW to gremium powoływane corocznie przez Organizatora w porozumieniu z KAPITUŁĄ KOLOSÓW spośród doświadczonych podróżników, laureatów Kolosów z lat poprzednich oraz dziennikarzy specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach.

7. KAPITUŁA KOLOSÓW, w porozumieniu z RADĄ KOLOSÓW, podejmuje decyzję o przyznaniu Nagród KOLOSY (za rok) 2017 podczas posiedzenia odbywającego się w Gdyni, w trakcie trwania IMPREZY, analizując walory poszczególnych wypraw (przedsięwzięć) na podstawie informacji zawartych w nadesłanych przez kandydatów zgłoszeniach (FORMULARZ INFORMACJA O WYPRAWIE) i w prezentacji, kierując się własną oceną i doświadczeniem oraz opinią poszczególnych środowisk.

8. W swojej ocenie KAPITUŁA KOLOSÓW w sposób szczególny bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) kryterium skali osiągnięcia
b) kryterium odkrywczości i pierwszeństwa
c) kryterium wytrwałości i odwagi
d) kryterium samodzielności

9. Sposób i atrakcyjność relacji z wyprawy (przedsięwzięcia) w trakcie pokazu dla publiczności podczas IMPREZY nie decydują o ocenie walorów samego osiągnięcia dokonywanej przez KAPITUŁĘ KOLOSÓW dla potrzeb przyznania Nagrody KOLOSY (za rok) 2017.

10. W każdej z pięciu kategorii Nagrody KOLOSY (za rok) 2017 - ALPINIZM, EKSPLORACJA JASKIŃ, PODRÓŻE, ŻEGLARSTWO, WYCZYN ROKU – KAPITUŁA KOLOSÓW przyznaje jednego KOLOSA oraz jedno, dwa lub trzy WYRÓŻNIENIA.

11. W uzasadnionych przypadkach KAPITUŁA KOLOSÓW może nie przyznać KOLOSA w jednej lub więcej kategoriach. Jeśli tak się stanie, w kategorii/-ach, w których nie został przyznany KOLOS, KAPITUŁA może przyznać jedno, dwa, trzy lub cztery WYRÓŻNIENIA.

12. Organizator w porozumieniu z KAPITUŁĄ może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród, np. Nagrody Specjalnej Kolosów.

13. Publiczne ogłoszenie werdyktu obu KAPITUŁ i RADY KOLOSÓW oraz nazwisk laureatów nagród odbędzie się podczas uroczystego FINAŁU KOLOSÓW, ostatniego dnia trwania IMPREZY w hali Gdynia Arena.

 

IV. NAGRODA IM. ANDRZEJA ZAWADY i NAGRODA WIECZNIE MŁODZI

1. Fundatorem i organizatorem Nagrody im. Andrzeja Zawady i Nagrody Wiecznie Młodzi jest Gmina Miasta Gdyni.

2. Wyboru laureatów powyższych Nagród dokonuje Kapituła Kolosów oraz Fundator Nagrody.

3. Pełne informacje o tych nagrodach są dostępne na stronie WWW gdynia.pl

4. Zgłoszenie projektu wyprawy do NAGRODY IM. ANDRZEJA ZAWADY lub NAGRODY WIECZNIE MŁODZI nie wpływa na możliwość zgłoszenia innej wyprawy (przedsięwzięcia) do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017 przez tę samą osobę.

 

V. ZGŁOSZENIA DO FOTOPLASTYKONU

1. Osoby, które z wyboru lub ze względów regulaminowych nie zamierzają ubiegać się o zakwalifikowanie ich wyprawy (przedsięwzięcia) do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017, mogą zgłosić chęć zaprezentowania pokazu/filmu w ramach FOTOPLASTYKONU.

2. Zgłoszenie do udziału w FOTOPLASTYKONIE odbywa się poprzez przesłanie podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIA (>>> doc) na adres Organizatora (Agencja MART, skr. poczt. 24, 31-420 Kraków 73) nie później niż do 22 stycznia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) – zarówno w postaci podpisanego wydruku jak i w formie elektronicznej (na adres: ).

3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wybierze te, których autorów poprosi o przygotowanie pokazu/filmu i zaprezentowanie go podczas IMPREZY.

4. Inaczej niż w przypadku zgłoszeń do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017, istotnym kryterium oceny zgłoszeń do FOTOPLASTYKONU będzie jakość przekazu i potencjalna atrakcyjność relacji dla publiczności.

5. Do FOTOPLASTYKONU można zgłaszać wyprawy (przedsięwzięcia), bez względu na to, kiedy zakończyła się ich realizacja (nie musi to być rok 2017).

6. Wyprawy (przedsięwzięcia) prezentowane w ramach FOTOPLASTYKONU nie podlegają ocenie KAPITUŁY KOLOSÓW i nie kandydują do Nagród KOLOSY (za rok) 2017.

7. Pokazy w ramach FOTOPLASTYKONU odbywają się w hali Gdynia Arena oraz w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wybór miejsca danego pokazu zależy od organizatora.

 

VI. KONKURS FOTOGRAFICZNY FOTOGLOB

1. W trakcie trwania IMPREZY w hali Gdynia Arena zostanie zaprezentowana wystawa najlepszych prac nadesłanych na konkurs fotograficzny FOTOGLOB.

2. Konkurs FOTOGLOB ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda osoba pełnoletnia bez względu na to, czy uczestniczy w IMPREZIE w innym charakterze.

3. Jury konkursu FOTOGLOB wybierze z prezentowanych na wystawie fotografii jedną i przyzna jej autorowi lub autorce Grand Prix oraz nagrody rzeczowe.

>>> REGULAMIN I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGLOB

 

VII. POZOSTAŁE NAGRODY

1. Spośród wypraw (przedsięwzięć) prezentowanych w trakcie IMPREZY swojego laureata wybierze RADA DZIENNIKARZY, niezależne od Organizatora, KAPITUŁY i RADY KOLOSÓW gremium złożone z akredytowanych dziennikarzy zajmujących się tematyką podróżniczo-eksploracyjną.

2. RADA DZIENNIKARZY przyzna NAGRODĘ DZIENNIKARZY.

3. Swoich laureatów wybierze również publiczność IMPREZY, głosując w jej trakcie za pomocą kuponów.

4. Publiczność IMPREZY przyzna NAGRODY PUBLICZNOŚCI:

a) NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI dla najlepszej prezentacji; ocenie podlegają zarówno pokazy wypraw kandydujących do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017 jak i prezentacje odbywające się w ramach Fotoplastykonu w hali Gdynia Arena
b) NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI dla najlepszej prezentacji Fotoplastykonu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym
c) NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI dla najlepszego zdjęcia wystawy FOTOGLOB

 

VIII. WSKAZÓWKI DLA PRELEGENTÓW

1. Czas przyznany przez Organizatora poszczególnym prelegentom na zaprezentowanie wyprawy podczas IMPREZY może się nieznacznie różnić, jednak zazwyczaj jest to 30 minut dla wypraw kandydujących do Nagrody KOLOSY oraz 20 minut dla przedsięwzięć pokazywanych w ramach FOTOPLASTYKONU w Hali Gdynia Arena i 30 minut dla przedsięwzięć pokazywanych w ramach FOTOPLASTYKONU w PPNT.

2. Prelegenci powinni pamiętać, że prezentują swoje dokonania szerokiej publiczności, a co za tym idzie, dostosować do tego swój przekaz w taki sposób, by był on zrozumiały nie tylko dla osób specjalizujących się w danej dziedzinie.

3. Osoby wysyłające zgłoszenie do Nagrody KOLOSY (za rok) 2017 i/lub FOTOPLASTYKONU nie muszą dołączać do niego ostatecznej wersji prezentacji, którą zamierzają przedstawić – w przypadku, gdy zostaną zakwalifikowane – podczas IMPREZY. Organizator zachęca jednak, by do zgłoszenia dołączać przynajmniej wersję roboczą.

4. Ostateczną wersję prezentacji należy dostarczyć najpóźniej na dwie godziny przed wyznaczonym terminem pokazu do Biura Organizatora w Hali Gdynia Arena w trakcie IMPREZY oraz do stanowiska obsługi technicznej w miejscu, gdzie prezentacja ma być pokazywana (w hali Gdynia Arena lub w PPNT).

5. Ostateczna wersja prezentacji musi zostać dostarczona przez prelegentów na dowolnym nośniku zewnętrznym (pamięci USB, dysku przenośnym, płycie CD/DVD) umożliwiającym zgranie jej na dysk komputera obsługiwanego przez osoby odpowiadające za techniczną jakość prezentacji w trakcie IMPREZY.

6. Organizator prosi, by prelegenci dysponowali również aplikacją umożliwiającą odtworzenie pokazu (w szczególności dotyczy to prezentacji wykonanych za pomocą rzadko stosowanego oprogramowania).

7. Osoby odpowiadające za obsługę techniczną zgrywają plik/pliki z prezentacją danego prelegenta na czas pokazu, a po jego zakończeniu, na życzenie prelegenta, usuwają go/je z dysku.

8. Nie ma możliwości, by w trakcie IMPREZY prelegenci dokonywali pokazu bezpośrednio z własnego komputera.

9. Natywna rozdzielczość projektora to:

a). jasność 16000 ansi lumenów, full HD w przypadku dużej sali w hali Gdynia Arena
b). 1024x768 px w przypadku sali seminaryjnej w hali Gdynia Arena
c). full HD w PPNT

Organizator prosi o nieprzygotowywanie prezentacji poniżej ani powyżej tych rozdzielczości.

>>> JAK PRZYGOTOWAĆ POKAZ SLAJDÓW?

 

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w IMPREZIE w charakterze uczestników (prelegentów) wyrażają zgodę na bezpłatne przekazanie Organizatorom licencji niewyłącznej na wykorzystywanie dostarczonych utworów (tekstów, fotografii i/lub fragmentów nagrań wideo w formie analogowej i/lub cyfrowej).

2. Na podstawie tej licencji organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania ww. utworów w przyszłości i powielania ich w materiałach drukowanych, nośnikach elektronicznych, na stronach internetowych oraz przekazywania ich w celach promocyjnych i informacyjnych do wykorzystywania w środkach masowego przekazu (w szczególności w prasie drukowanej, radiu, telewizji i serwisach internetowych) i wydawnictwach zwartych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim.

3. Przekazanie licencji Organizatorom w żaden sposób nie ogranicza swobody Zgłaszającego do korzystania z przynależnych mu autorskich praw majątkowych do ww. utworów wobec innych podmiotów (osób lub instytucji), które ewentualnie upoważni on do korzystania z nich na dowolnych zasadach i polach eksploatacji.

4. Organizatorzy, dla celów archiwizacyjnych, dokonują zapisu prelekcji z dużej sali Gdynia Areny i z sali Fotoplastykonu w PPNT.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystywania fragmentów tych nagrań w relacjach na stronach kolosy.pl, kolosy.org oraz gdynia.pl bez konieczności uzgadniania tego każdorazowo z prelegentem.

6. Organizatorzy dopuszczają możliwość przeprowadzenia transmisji online pokazów z dużej sali obiektu Gdynia Arena do Internetu. Prelegent ma prawo odmówić zgody na taką transmisje jego pokazu. Zgoda na transmisję jest równoznaczna z prawem wykorzystania wizerunku prelegenta/ów.

7. Wykorzystanie pełnego zapisu pokazu wykonanego podczas IMPREZY i publiczne jego odtworzenie na potrzeby innych imprez organizowanych przez Organizatora jest możliwe za zgodą autora prezentacji.

8. W przypadku wykorzystania komercyjnego Organizator zapłaci autorowi prezentacji (zdjęć lub filmów) uzgodnione honorarium.

9. Organizatorzy nie zwracają materiałów dostarczonych w zgłoszeniach.

10. Szczegółowe informacje o prawach, a także stosowne zgody znajdują się w formularzach zgłoszeniowych.

 

X. UWAGI KOŃCOWE

1. Pokazy w trakcie IMPREZY będą się odbywały w:

a). dużej sali w hali Gdynia Arena (pojemność: 4000 widzów)
b). w sali seminaryjnej w hali Gdynia Arena (pojemność: 120 widzów)
c). w sali konferencyjnej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (pojemność: 300 widzów).

2. Pokazy odbywające się w dużej sali hali Gdynia Arena będą ponadto transmitowane „na żywo” do trzech dodatkowych sal znajdujących się na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (łączna pojemność: 422 widzów).

3. Poprzez wybór miejsca prezentacji oraz pory pokazu Organizator może preferować materiały przygotowane przez prelegentów specjalnie na IMPREZĘ i niepokazywane wcześniej publicznie.

4. To, czy relacja z danej wyprawy była uprzednio prezentowana publicznie nie ma natomiast wpływu na jej ocenę przez KAPITUŁĘ i RADĘ KOLOSÓW.

5. Organizatorzy zapewniają nocleg prelegentom wypraw nominowanym do Kolosów.

6. Decyzje podejmowane przez Organizatora, KAPITUŁĘ i RADĘ KOLOSÓW, a także JURY KONKURSU FOTOGLOB są ostateczne i nie podlegają reklamacji i/lub zaskarżaniu.

7. Wszystkie sugestie, uwagi i wątpliwości związane z zasadami udziału w IMPREZIE prosimy kierować na adres Organizatora Kolosów: .


*****