XII KONKURS FOTOGRAFICZNY FOTOGLOB | Regulamin

Ilość wyświetleń: 3839 - Dodano: piątek, 23 stycznia 2015 15:32

XII KONKURS FOTOGRAFICZNY FOTOGLOB

Regulamin

                  

I. Organizator

             
Organizatorem 12. Konkursu Fotograficznego FotoGlob jest Agencja MART .

         

II. Cel Konkursu

           

Celem Konkursu jest propagowanie niekomercyjnej działalności podróżniczej i amatorskiej twórczości fotograficznej oraz udostępnienie najciekawszych prac uczestników szerokiej publiczności podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału KOLOSÓW.

           

III. Zasady udziału i przebieg Konkursu

           

1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim może wziąć każda pełnoletnia osoba.

          

2. Kategorie ocenianych zdjęć to: NATURA (krajobrazy, zwierzęta, rośliny), CZŁOWIEK (portrety – indywidualne albo zbiorowe), AKCJA (człowiek lub ludzie w dynamicznym działaniu).

       

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie jednej, dwóch lub (maksymalnie) trzech propozycji zdjęć, po jednej do każdej kategorii, w formacie JPG (dłuższy bok 800 pikseli, polaryzacja pozioma, wielkość pojedynczego pliku nie więcej niż 200 kB) na adres: fotoglob(małpa)kolosy.pl

       

4. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone elektronicznie lub poprzez fotomontaż.

       

5. Każde zdjęcie powinno mieć w danych IPTC podanego autora i pełny tytuł. Autor i skrócony tytuł powinny być także wpisane w nazwę pliku JPG. Pierwszy etap zamykamy 15 lutego 2015 r. To graniczny termin przyjmowania prac.

       

6. Konkurs FotoGlob będzie przebiegał dwuetapowo.

       

a). Etap I
Spośród wszystkich nadesłanych prac Organizator wybierze 24 zdjęcia, które zostaną nominowane do drugiego etapu. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego podziału tej ilości pomiędzy kategoriami, co oznacza, że liczba prac nominowanych do II etapu konkursu w poszczególnych kategoriach może się różnić. Autorzy prac, które zakwalifikują się do II etapu, zostaną o tym powiadomieni pocztą elektroniczną. Do II etapu może przejść tylko jedno zdjęcie danego autora.

       

b). Etap II
Nominowane 24 prace zostaną zaprezentowane na wydrukach na wystawie towarzyszącej 17. Ogólnopolskim Spotkaniom Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni oraz finałowi Kolosów 2014 w hali Gdynia Arena. Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne ze zgodą autora na publiczne eksponowanie jego/jej prac w taki sposób. Wydruki na potrzeby wystawy wykona Miasto Gdynia z plików przekazanych Organizatorowi przez nominowanych autorów. Wymagania techniczne dotyczące plików ze zdjęciami, które będą eksponowane na wystawie, zostaną podane w osobnym mailu, którego otrzymają nominowani.

       

7. Spośród prezentowanych fotografii powołane przez Organizatora Jury wybierze jedno i przyzna mu Grand Prix wystawy FotoGlob. Publiczność 17. OSPŻiA wybierze swojego laureata, glosując za pośrednictwem kuponów.

       

8. Laureat nagrodzonego zdjęcia, poza dyplomem, otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Organizator może, w uzgodnieniu z Jury, przyznać nagrody dodatkowe. Podatek od ww. nagród opłaca Organizator.

       

9. Po zakończeniu 17. OSPŻA wydruki prac pozostaną w dyspozycji Miasta Gdynia, które jest współorganizatorem imprezy.

       

10. Wystawa FotoGlob będzie wirtualnie dostępna na stronie Kolosy.pl aż do następnej edycji konkursu.

       

11. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu w Gdyni finalistom konkursu. W przypadku nieobecności zwycięzcy konkursu podczas finału imprezy (15 marca 2015 roku, Gdynia Arena), otrzyma on/ona wyłącznie nagrodę honorową - dyplom zostanie przesłany pocztą. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej lub rzeczowej jest osobiste odebranie jej podczas ceremonii rozdania nagród. W uzasadnionych przypadkach autor może upoważnić pisemnie inną osobę do reprezentowania go/jej podczas uroczystości rozdania nagród.

       

IV. Prawa autorskie

       
1. Każda osoba nominowana do II etapu konkursu FotoGlob wyraża zgodę na bezpłatne przekazanie Organizatorowi konkursu, a także współorganizatorowi 17.OSPŻiA - Miastu Gdynia, licencji niewyłącznej na wykorzystywanie dostarczonych utworów - fotografii. Na podstawie tej licencji Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania ww. utworów w przyszłości i powielania ich w materiałach drukowanych, nośnikach elektronicznych, na stronach internetowych oraz przekazywania ich w celach promocyjnych i informacyjnych do wykorzystania w środkach masowego przekazu (w szczególności w prasie drukowanej, radiu, telewizji i informatorach internetowych) i wydawnictwach zwartych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim.

 

2. Przekazanie licencji Organizatorowi w żaden sposób nie ogranicza swobody Zgłaszającego do korzystania z przynależnych mu autorskich praw majątkowych do ww. utworów wobec innych podmiotów (osób lub instytucji), które ewentualnie upoważni on do korzystania z nich na dowolnych zasadach i polach eksploatacji.

 

3. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.

 

V. Terminarz Konkursu 

       

1. nadsyłanie prac: do 15 lutego 2015r.

       

2. wybór przez Organizatora 24 prac na wystawę: do 28 lutego 2015r.

       

3. otwarcie wystawy: 13 marca 2015r.

       

4. końcowy werdykt: 15 marca 2015r.

       

VI. Jury Konkursu

       

1. Jury zostanie powołane przez organizatora Konkursu.

       

2. Jury będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.

       

3. Jury zdecyduje o:

       

a). zakwalifikowaniu 24 prac na wystawę

       

b). przyznaniu nagród

       

4. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

       

VII. Nagrody

       

1. Grand Prix (nagrody rzeczowe o wartości 1000 zł).

2. Nagroda publiczności (nagrody rzeczowe o wartości 700 zł).